Buurtmoestuin

De recent verrichte activiteiten in de moestuin hebben op de straatblog het label moestuin gekregen. Dus via deze link kun je zien wat er allemaal beweegt in den hof.

Waarom een buurtmoestuin?

Met de moestuin in het parkje willen we een buurtmoestuin uit de grond stampen, die onderhouden wordt door gemotiveerde bewoners uit de buurt. We proberen bij het tuinieren ecologisch te werk te gaan.
Je kunt hier gratis lid van worden, waarmee je het Huishoudelijk Reglement, die je hieronder kunt terugvinden, ook meteen mee onderschrijft.

In de moestuin kunnen buurtbewoners elkaar op een aangename manier ontmoeten om er van de natuur te genieten. Dit kan door groenten, fruit, bloemen, kruiden te zaaien, te planten, te kweken en te oogsten… Hiermee willen we de deelnemers en de buurt bewust maken van de voordelen die zelf voedsel kweken met zich meebrengt: het is ontspannend, je steekt iets op van ecologische processen, je leert onbekende en vergeten groenten en fruit kennen, draagt bij tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk, eten van zelfgekweekte groenten geeft voldoening, en het versterkt de band met de buurt.

De kinderen mogen uiteraard ook meedoen. Dit kan door voor hen bijvoorbeeld een “experiment-hoekje” te voorzien waar ze zelf kunnen planten en zaaien, landschapjes in takjes en modder maken…
Per seizoen kunnen we (ev. in samenwerking met vzw Jong) voor hen ook specifieke activiteiten organiseren nestkastjes timmerenn, wilgenfluitjes maken, bogen maken voor boogschieting, pompoenen uithollen voor Halloween…

Een deel van de opbrengst uit de buurtmoestuin kan in de loop van het jaar bij verschillende gelegenheden  gratis aan de buurtbewoners aangeboden worden. Enkele voorbeelden:                                                                                                                           
 • Bloemen schenken aan de oudste bewoners.
 • Bloembakken aanplanten om de vensterbanken in de straat op te fleuren.
 • Pompoensoep maken en uitdelen op Halloween.
 • Groentenquiches bakken in openluchtoven tijdens de Smakelaarsstraat…
Door regelmatige aanwezigheid in de moestuin zal ook het parkje meer in- en uitgewandeld worden, en hopen we hiermee ook sluikstorten en vandalisme tegen te gaan.


 1. Iedereen die gemotiveerd is om te tuinieren volgens onze doelstellingen is welkom. Hij of zij wordt daarbij lid, en ontvangt een gratis lidkaart. Daardoor is men gedurende een jaar verzekerd en onderschrijft hij /zij het Huishoudelijk Reglement.
 2. De organisatie bestaat maximum uit 20 personen. Wanneer er zich te veel kandidaat-leden zouden aanbieden, wordt er een wachtlijst aangelegd, waarbij de eerst ingeschrevene het eerst de plaats mag innemen bij het vertrek van één van de leden.
 3. Ieder lid kan ten allen tijde zijn lidmaatschap stopzetten, daarbij dient hij zijn of haar lidkaart in bij de organisatie. 
 4. Er is geen bestuur, daardoor draagt iedereen gedeelde verantwoordelijkheid.
 5.  Alle beslissingen die moeten genomen worden, (die een invloed hebben op het algemeen beheer van de moestuin) worden op een collectieve vergadering, goedgekeurd, afgekeurd of aangepast. De stemming gebeurt volgens het principe meerderheid, tegen minderheid. Mensen die niet aanwezig zijn op de vergadering, hebben geen stem.
 6. Het beheer van de moestuin is collectief. Dit impliceert dat er tijdens de winter in algemeen overleg beslist wordt welke planten en zaden worden aangekocht voor het komende seizoen. Daarbij wordt ook een plan opgemaakt waarbij bepaald wordt waar de planten worden geplant, en de zaden zullen gezaaid worden in overeenstemming met het vruchtwisselsysteem.
  De aankoop van planten, zaden, tuinmateriaal… wordt betaald met geld uit activiteiten die ten voordele van de buurt georganiseerd worden, als daar zijn; soepverkoop tegen vrije bijdrage, benefietconcert…wanneer er geen geld genoeg in kas is, beslissen de leden of ze bereid zijn de kosten te delen.
 7. De gelijke financiële bijdrage aan de moestuin door de leden, houdt in dat ieder lid recht heeft op een deel van elke oogst. De oogst die elk lid mag meenemen wordt bepaald door de opbrengst, gedeeld door het aantal leden. Onderling kan er natuurlijk geschoven worden met de teelt, iemand die bijvoorbeeld geen bonen lust, kan zijn deel afstaan aan een ander lid, die hem dan in ruil zijn deel van een bepaalde groente afstaat. Daarvoor rekenen we op het faire gedrag van de leden.
 8. Het onderhoud van de tuin; wieden, water geven, snoeien, oogsten…gebeurt volgens de tijd die elk lid er kan aan besteden. Er wordt wel een ernstig engagement verwacht.
 9. Een deel van de oogst wordt ten dienste gesteld van de buurt tijdens buurtactiviteiten, bijvoorbeeld de “Smakelaarsstraat”. De hoeveelheid wordt bepaald in onderling overleg.
 10. Wanneer een lid zich niet houdt aan het Huishoudelijk Reglement, dan kan deze op een algemene vergadering, meerderheid tegen minderheid zijn lidmaatschap ontzegd worden.